Đất nền Bắc giang

Đảng bộ Viện Khoa học vật liệu

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

NHIỆM KỲ 2020-2025
(từ tháng 5 năm 2020)

STT Họ và tên Chức vụ
1   Đoàn Đình Phương     Bí thư
2   Đỗ Thị Anh Thư    Phó bí thư
3   Phan Văn Trường      Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
4   Trần Thu Hương  Ủy viên
5   Phạm Duy Long   Ủy viên
6   Trần Quốc Tiến  Ủy viên
7   Trần Bảo Trung    Ủy viên
8   Hoàng Anh Sơn Ủy viên
9   Trương Thị Phượng Ủy viên