Đất nền Bắc giang

Đoàn thanh niên Viện Khoa học vật liệu

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
NHIỆM KỲ 2019 - 2022

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

 
 

1

  Phan Kế Sơn

Bí Thư

 

2

  Phạm Duy Khánh

Phó bí thư

 

3

  Nguyễn Thu Loan

Ủy viên Ban chấp hành

 

4

  Phí Văn Công

Ủy viên Ban chấp hành

 

5

   Nguyễn Thị Thuý An

Ủy viên Ban chấp hành