Đất nền Bắc giang

Hội đồng Khoa học Viện Khoa học vật liệu


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

NHIỆM KỲ 2018 - 2020

 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

GS. TS. Nguyễn Quang Liêm

Chủ tịch HĐKH

2

GS. TS. Nguyễn Huy Dân

Phó chủ tịch HĐKH

3

PGS. TS. Hoàng Anh Sơn

Phó chủ tịch HĐKH

4

PGS. TS. Trần Quốc Tiến

Thư ký HĐKH

5

GS. TS. Đào Trần Cao

Uỷ viên

6

PGS. TS. Phạm Duy Long

Uỷ viên

7

PGS. TS. Đỗ Hùng Mạnh

Uỷ viên

8

PGS.TS. Đào Ngọc Nhiệm

Uỷ viên

9

PGS. TS. Đoàn Đình Phương

Uỷ viên

10

PGS. TS. Phạm Đức Thắng

Uỷ viên

11

PGS.TS. Ứng Thị Diệu Thúy

Uỷ viên

12

TS. Hồ Trường Giang

Uỷ viên

13

TS. Phạm Thi San

Uỷ viên

14

TS. Nguyễn Trọng Thành 

Uỷ viên

15

TS. Hà Phương Thư

Uỷ viên

16

ThS. Dương Văn Nam

Uỷ viên

17

GS. TS. Vũ Đình Lãm

Uỷ viên

18

PGS. TS. Ngô Quang Minh

Uỷ viên

19

GS. TS. Phan Ngọc Minh

Thành viên mời

20

GS. TS. Trần Đại Lâm 

Thành viên mời

21

PGS. TS. Phan Tiến Dũng

Thành viên mời