Đất nền Bắc giang

Hội đồng Khoa học Viện Khoa học vật liệu


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

NHIỆM KỲ 2021 - 2024

 

TT

Họ và tên

Chức danh

1.

GS. TS. Nguyễn Quang Liêm

Chủ tịch HĐKH

2.

PGS. TS. Hoàng Anh Sơn

Phó chủ tịch HĐKH

3.

GS. TS. Nguyễn Huy Dân

Phó chủ tịch HĐKH

4.

PGS. TS. Trần Quốc Tiến

Thư ký HĐKH

5.

PGS. TS. Đoàn Đình Phương

Uỷ viên

6.

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Uỷ viên

7.

PGS. TS. Phạm Duy Long

Uỷ viên

8.

PGS. TS. Đỗ Hùng Mạnh

Uỷ viên

9.

PGS. TS. Đào Ngọc Nhiệm

Uỷ viên

10. PGS. TS. Trần Đăng Thành

Uỷ viên

11.

PGS. TS. Hà Phương Thư

Uỷ viên

12.

PGS. TS. Ứng Thị Diệu Thúy

Uỷ viên

13.

TS. Hồ Trường Giang

Uỷ viên

14.

TS. Dương Văn Nam

Uỷ viên

15.

TS. Phạm Thy San 

Uỷ viên

16.

TS. Bùi Hùng Thắng

Uỷ viên

17.

TS. Nguyễn Trọng Thành

Uỷ viên

18.

TS. Trần Bảo Trung

Uỷ viên

19.

GS. TS. Phan Ngọc Minh

Thành viên mời

20.

GS. TS. Vũ Đình Lãm

Thành viên mời

21.

PGS. TS. Phan Tiến Dũng

Thành viên mời