Đất nền Bắc giang

Hội nghị IWAMSN 2020

Tổ chức tại Đà Nẵng từ 8-11 tháng 11 năm 2020.

Hội thảo "Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác xuất bản Tạp chí và chất lượng các bài báo công bố trong Tạp chí"

Do Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology tổ chức ngày 15/01/2020

Seminar: High Performance Core/Shell Multi-Color and Multi-Functional Colloidal Quantum Dots for Advanced Hybrid Nanosystems.

TS. Đinh Xuân Quyền, Deputy Director of the CINTRA CNRS/NTU/Thales UMI 3288, Singapore.

Seminar - Bài giảng: Application of Synchrotron and Neutron Radiation in Materials Science

Dr.Sc. Karel Saksl, Deputy Director of the Institute of Materials Research - Slovak Academy of Sciences.

The 3rd IMS-INSD Joint Workshop on Frontier Nanomaterials

“Opto-science and engineering using nanomaterials for fundamentals and applications”

Trang 1/2. Tổng số 8 mục