Đất nền Bắc giang

Phòng Cảm biến và Thiết bị đo khí

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Biên chế/ HĐ/CTV Điện thoại Email
1 TS. Hồ Trường Giang Biên chế 0977324657 gianght@ims.vast.ac.vn
2 TS. Đỗ Thị Anh Thư Biên chế 0962826676 thudta@ims.vast.ac.vn
3 ThS. Phạm Quang Ngân Biên chế 0989241150 nganpq@ims.vast.ac.vn
4 TS. Giang Hồng Thái Biên chế 0962268380 thaigh@ims.vast.ac.vn
5 CN. Hà Thái Duy Biên chế   duyht0104@gmail.com 
6 CN. Đỗ Thị Thu Biên chế   thudt@ims.vast.ac.vn
7 CN. Lê Ngọc Thành Vinh Hợp đồng 0344974668 lengocthanhvinh@gmail.com

 

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

- Nghiên cứu, chế tạo các loại Cảm biến dựa trên nguyên tắc nhiệt xúc tác, độ dẫn điện, điện hóa, và hấp thụ hồng ngoại cho phân tích nồng độ các khí (CO, CO2, NO, NO2, CH4, HC, H2, O2,...).

- Phát triển, xây dựng Hệ thống giám sát nồng độ khí độc khí cháy nổ (CO, HC, H2) trong môi trường không khí.

- Xây dựng Tủ môi trường (khống chế và điều khiển các tham số nhiệt độ, độ ẩm, khí, v.v…).

- Phát triển, xây dựng Hệ phân tích khí thải ứng dụng cho điều khiển phản hồi cho tối ưu hóa quá trình sử dụng nhiên liệu đốt cháy (kiệm nhiên liệu và giảm khí phát thải độc hại).

- Cung cấp dịch vụ về phân tích nồng độ các khí.

 

(a)

(b)

 Hình 1. (a) Cảm biến khí điện hóa (O2, NO2) và cảm biến hấp thụ hồng ngoại (CO); (b) Thiết bị phân tích khí thải ứng dụng trong điều khiển đốt tối ưu hóa đốt cháy nhiên liệu.

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

  1. Hoang Thi Hien, Chu Van Tuan, Do Thi Anh Thu, Pham Quang Ngan, Giang Hong Thai, Sai Cong Doanh, Ho Truong Giang, Nguyen Duc Van, Tran Trung, Influence of surface morphology and doping of PPy film simultaneously polymerized by vapour phase oxidation on gas sensing, Synthetic Metals, 250 (2019) 35-41.
  2. Do Thi Anh Thu, Ho Truong Giang, Bui Thu Hoai, Pham Quang Ngan, Giang Hong Thai, Do Thi Thu, Nguyen Duc Van, Tran Dai Lam, Surface-plasmon-enhanced ultraviolet emission of Au-decorated ZnO structures for gas sensing and photocatalytic devices, Beilstein Journal of Nanotechnology, 9 (2018) 771-779.
  3. Do Thi Anh Thu, Ho Truong Giang, Do Van Huong, Pham Quang Ngan, Giang Hong Thai, Do Thi Thua, Tran Dai Lam, Correlation between photoluminescence spectra with gas sensing and photocatalytic activities in hierarchical ZnO nanostructures, RSC Advances, 7 (2017) 9826-9832
  4. Do Thi Thu, Hoang Thi Hien, Do Thi Anh Thu, Pham Quang Ngan, Giang Hong Thai, Chu Van Tuan, Tran Trung, Ho Truong Giang, Schottky contacts of (Au, Pt)/nanotube-titanates for fast response to NO2 gas at room temperature, Sensors and Actuators B, 244 (2017) 941-948.
  5. Hoang Thi Hien, Ho Truong Giang, Nguyen Van Hieu, Tran Trung, Chu Van Tuan, Elaboration of Pd-nanoparticle decorated polyaniline films for room temperature NH3 gas sensors, Sensors and Actuators B, 249 (2017) 348-356.
  6. Nguyen Duc Tho, Do Van Huong, Pham Quang Ngan, Giang Hong Thai, Do Thi Anh Thu, Do Thi Thu, Nguyen Thi Minh Tuoi, Nguyen Ngoc Toan, Ho Truong Giang, Effect of sintering temperature of mixed potential sensor Pt/YSZ/LaFeO3 on gas sensing performance, Sensors and Actuators B, 224 (2016) 747-754.
  7. Nguyen Duc Tho, Do Van Huong, Ho Truong Giang, Pham Quang Ngan, Giang Hong Thai, Do Thi Anh Thu, Do Thi Thu, Nguyen Thi Minh Tuoi, Nguyen Ngoc Toan, Pham Duc Thang, Hoang Nam Nhat, High temperature calcination for analyzing influence of 3d transition metals on gas sensing performance of mixed potential sensor Pt/YSZ/LaMO3 (M = Mn, Fe, Co, Ni), Electrochimica Acta, 190 (2016) 215-220.
  8. Do Thi Anh Thu, Giang Hong Thai, Do Thi Thu, Pham Quang Ngan, Ho Truong Giang, Effects of palladium on the optical and hydrogen sensing characteristics of Pd-doped ZnO nanoparticles, Beilstein Journal of Nanotechnology, 5 (2014) 1261-1267.

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

Thiết bị xách tay phân tích khí thải ống khói: CO, CO2, NO, NO2, HC, H2S, SO­2, O2 (Einstruments E9000, Mỹ)

 

 

Hệ thiết bị phân tích khí tại phòng thí nghiệm

 

Hệ tạo các nồng độ khí chuẩn cho nghiên cứu, đánh giá linh kiện cảm biến khí và thiết bị đo khí

 

 

Thiết bị cầm tay phân tích bụi mịn (Trung Quốc)

 

Thiết bị khuếch đại Lock-in (SR830, Mỹ)

 

 

Thiết bị đo tín hiệu điện nhiều tham số (Keithley 2700, Mỹ)