Đất nền Bắc giang

Phòng Quang hóa điện tử

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Biên chế/ HĐ/CTV Điện thoại Email
1 TS.Nguyyễn Vũ Biên chế 0986061002 nguyenvu@ims.vast.ac.vn
2 TS. Nguyễn Thanh Hường Biên chế 0983291026 nthuong@ims.vast.ac.vn
3 Hoàng Thị Khuyên Biên chế 0973756768 khuyenht@ims.vast.ac.vn
4 TS. Trần Thu Hương Biên chế 0912212004 huongtt@ims.vast.ac.vn
5 TS. Lâm Thị Kiều Giang Biên chế 0943556305 giangltk@ims.vast.ac.vn
6 KS. Đinh Mạnh Tiến Biên chế 0912646338 tiendm@ims.vast.ac.vn
7 Phạm Thị Liên Biên chế 0982994990 lienpt@ims.vast.ac.vn

 

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

(Đang cập nhật)

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

(Đang cập nhật)

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

(Đang cập nhật)