Đất nền Bắc giang

Phòng Quang phổ ứng dụng và Ngọc học

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Biên chế/ HĐ/CTV Điện thoại Email
1 TS. Nguyễn Trọng Thành Biên chế 0914370239 thanhnt@ims.vast.ac.vn
2 Đào Tuệ Cường Biên chế 0789026266 cuongdt@ims.vast.ac.vn
3 Vũ Thị Thái Hà Biên chế 0915210210 havtt@ims.vast.ac.vn
4 ThS. Đoàn Tuấn Anh Biên chế 0984253794 anhdt@ims.vast.ac.vn

 

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

(Đang cập nhật)

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

(Đang cập nhật)

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

(Đang cập nhật)