Đất nền Bắc giang

Phòng Vật lý Vật liệu Từ và Siêu dẫn

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Biên chế/ HĐ/CTV Điện thoại Email
1 PGS. TS. Đỗ Hùng Mạnh BC 0904233353 manhdh@ims.vast.ac.vn
2 TS. Ngô Thị Hồng Lê BC 0936431125 hongle@ims.vast.ac.vn
3 ThS. Đỗ Khánh Tùng BC 0983686968 dkt@ims.vast.ac.vn
4 TS. Vũ Hồng Kỳ BC 0989191900 kyvh@ims.vast.ac.vn
5 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh BC 0936792541 anhnn@ims.vast.ac.vn
6 TS. Phạm Hoài Linh BC 0922223335 linhph@ims.vast.ac.vn
7 TS. Phạm Văn Thạch BC 0986118737 thachpv@ims.vast.ac.vn
8 ThS. Tạ Ngọc Bách BC 0976374292 bachtn@ims.vast.ac.vn
9 TS. Bùi Sơn Tùng BC 0985819912 tungbs@ims.vast.ac.vn
10 TS. Bùi Xuân Khuyến BC 0919904488 khuyenbx@ims.vast.ac.vn
11 TS. Nguyễn Văn Chiến BC   chiennv@ims.vast.ac.vn
12 ThS. Đào Thị Hòa BC 0904037995 hoadt@ims.vast.ac.vn

 

CÁC THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

 

Nghiên cứu mối liên quan giữa hồi phục điện môi với tính áp điện của hệ vật liệu áp điện không chứa chì BCT và BZT-xBCT nhằm hiểu rõ hơn bản chất vật lý của tính áp điện lớn thu được trên hệ vật liệu BZT-xBCT

 

 

Nghiên cứu, chế tạo các van spin và các tiếp xúc từ xuyên ngầm tích hợp với kênh dẫn vi lưu để phát hiện nhanh, nhạy các hạt nano từ cho ứng dụng y sinh

 

 

Nghiên cứu chế tạo điện cực TiO2, ZnO của thiết bị mẫu (prototype) xử lý ô nhiễm môi trường bằng phương pháp quang xúc tác được tăng cường bằng hiệu ứng plasmonics

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của từ độ bão hòa và dị hướng từ tới công suất hấp thụ riêng của một số hệ hạt nano từ

 

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu đẳng hướng metamaterials hấp thụ tuyệt đối ở băng tần X (8-12GHz)

 

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

Magnetic metamaterials for wireless power transfer (WPT)

 

Magnetic metamaterials operating at low megahertz frequencies provide various important commercial and research applications. We investigate the control of wave propagation in two-dimensional (2-D) tunable magnetic metamaterials for wireless power transfer (WPT). The propagation control is achieved by using reconfigurable defect cavities formed in the metamaterial, which allows for the dynamic creation of various waveguide configurations with switching control. The physical mechanism for creating the cavity is described using Fano interference, in which the resonant frequency of the cavity falls into the bandgap of the metasurface. And the routing and transmission control of the proposed waveguide is easily achieved by resonant switching. The proposed approach allows highly localized, strong field confinement in the deep subwavelength scale of 2.6λ × 10-3. The transmission losses and bandwidths of various dynamically tunable metamaterial waveguides are experimentally characterized. This result can find useful applications for integrated surface wave devices and planar WPT.

Reference: Thanh Son Pham, Huu. Nguyen Bui, and Jong Wook Lee, “Wave propagation control and switching for wireless power transfer using tunable 2-D magnetic metamaterials,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials,” vol. 485, pp. 126-135, Apr. 2019.

 

Plasmonic Hybridization in Metamaterials

 

A simple but general mechanism is introduced to realize the dual magnetic resonance exhibiting a broadband negative permeability. A satisfactory explanation, based on the second-order hybridization of symmetric metamaterials, for resonant splitting is given. It is manifested that the geometric correlation plays a vital role in controlling the hybridization strength. Transfer matrix simulations and equivalent circuit model analysis are performed to corroborate our idea. In the left Figure, the transmission evolution of second-ordered hybridized CWP metamaterials according to lattice constant in the k direction a(z).

 

Reference: V. T. T. Thuy et al., Optics Communications 283, 4303 (2011) and N. T. Tung et al., Applied Physics Express 5, 112001 (2012).

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

(Đang cập nhật)