Đất nền Bắc giang

Phòng Vật liệu linh kiện năng lượng

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Biên chế/ HĐ/CTV Điện thoại Email
1 PGS.TS. Phạm Duy Long Biên chế 0902064909 longphd@ims.vast.ac.vn; duylong124@gmail.com
2 TS. Lê Hà Chi Biên chế 0912633694 chilh@ims.vast.ac.vn; lehachi81@gmail.com
3 TS. Nguyễn Sĩ Hiếu Biên chế 0337014636 hieuns2016@gmail.com
4 TS. Nguyễn Thị Tú Oanh Biên chế 0989896408 oanhntt@ims.vast.ac.vn; oanh.nguyentt@gmail.com
5 GS.TSKH. Đào Khắc An CTV 0912094015 andk@ims.vast.ac.vn
6 CN. Đỗ Thị Phượng Nước ngoài phuongdo209@gmail.com
7 CN. Nguyên Chung Đông Nước ngoài nguyen.chung_dong.na7@ms.naist.jp

 

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

(Đang cập nhật)

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

(Đang cập nhật)

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

(Đang cập nhật)