Đất nền Bắc giang

Thông báo mời nộp đề xuất "Chương trình QG về sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả 2019-2030"

Các đề xuất gửi file điện tử về địa chỉ qlkh@ims.vast.ac.vn cc tungnt@ims.vast.ac.vn trước 16h30 ngày 28/5/2020 (thứ 5) để Viện tổng hợp và nộp đề xuất lên Bộ Công thương.

Kính gửi các cán bộ Viện Khoa học vật liệu,

Bộ phận QLKH xin gửi tới các cán bộ thông tin về "Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030" và thông báo của Bộ công thương về đề xuất, đăng ký nhiệm vụ 2021. Thông báo trên trang web của Bộ công thương theo đường link:

http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/%C4%91e-xuat-%C4%91ang-ky-nhiem-vu-nam-2021-cua-chuong-trinh-quoc-gia-ve-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-giai-%C4%91oan-2019-2030-19271-15.html

Các đề xuất gửi file điện tử về địa chỉ qlkh@ims.vast.ac.vn cc tungnt@ims.vast.ac.vn trước 16h30 ngày 28/5/2020 (thứ 5) để Viện tổng hợp và nộp đề xuất lên Bộ công thương.

Trân trọng thông báo,

Bộ phận Quản lý khoa học