Vietnamese   English

Phòng Ăn mòn và bảo vệ vật liệu

Giới thiệu Phòng nghiên cứu

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ vật liệu
 2. Chức năng/nhiệm vụ:
 3. Trưởng phòng (phụ trách phòng):
 • Tên, Học hàm, Học vị: Phạm Thy San
 • SĐT: 0903201337
 • Fax: 02437563037
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Biên chế/ Hợp đồng

SĐT

Email

1

Phạm Thi San

Tiến sĩ

Biên chế

0903201337

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Ngọc Phong

Tiến sĩ

Biên chế

0904113425

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đỗ Chí Linh

Thạc sĩ

Biên chế

01238736121

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Ngô Thị Anh Tuyết

Thạc sĩ

Biên chế

0914801098

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Minh Tiến

Kỹ sư

Biên chế

0914990252

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Phạm Hồng Hạnh

Kỹ sư

Biên chế

0912317150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Đặng Văn Chiến

Kĩ thuật viên

Biên chế

01243265443

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai:
  • Nghiên cứu và đánh giá ăn mòn vật liệu trong các môi trường khác nhau:
 2. Đánh giá ăn mòn bằng phương pháp điện hóa trong các môi trường khác nhau

+ Nghiên cứu các quá trình động học ăn mòn kim loại trong các điều kiện khác nhau.

+ Nghiên cứu, phát triển và chế tạo sen sơ đánh giá ăn mòn vật liệu phuc vụ cho công nghiệp.

 1. Thử nghiệm gia tốc:
 • Thử nghiệm gia tốc mô phỏng các dạng điều kiện tự nhiên: Thử nghiệm nóng ẩm chu kỳ, mù muối, nhúng ướt chu kỳ, hệ dòng chảy…..
 • Th