Vietnamese   English

Phòng Quản lý tổng hợp

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

 

PHỤ TRÁCH PHÒNG: PGS.TS Đoàn Đình Phương

Địa chỉ phòng làm việc: Tầng 3, Nhà A2
Tel: 024. 3756 4129 - Fax: (84-024) 38360705 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhân lực:
     Phòng Quản lý Tổng hợp gồm 15 nhân sự trong đó có 01 chuyên viên chính, 02 thạc sĩ, 5 chuyên viên,  5 trình độ đại học...


Nhiệm vụ:
     Phòng Quản lý Tổng hợp có nhiệm vụ đảm bảo các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán, hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng và quản trị của viện.
       -  Quản lý tài chính, vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Viện.
       -  Quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, tổ chức và hành chính.
       -  Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ.
       - Ngoài ra bộ phận thông tin của phòng QLTH có nhiệm vụ quản trị mạng nội bộ, e-mail, internet.


Cán bộ hiện tại:

       

 1. Họ và tên: Trương Thị Phượng
                                         
       Vị trí công tác: Phó trưởng phòng. Kế toán trưởng.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   
       ĐT: 024.37563783

 2. Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan
                                  
       Vị trí công tác: Phó trưởng phòng. Chuyên viên.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             
       ĐT: 024.37568870


 3. Họ và tên: Đỗ Thị Huệ
                                     
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Kế toán.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       ĐT: 024.37569286


 4. Họ và tên: Cao Thị Như Quỳnh
                                   
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Cử nhân.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       ĐT: 024.37569286

 5. Họ và tên: Phạm Thị Huệ
                                  
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Chuyên viên.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       ĐT: 024.37917056

 6. Họ và tên: Phạm Thị Hải Đăng
                                   
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Thạc sĩ.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       ĐT: 024.37564129

 7. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Cúc
                                 
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Cử nhân.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       ĐT: 024.37564129

 8. Họ và tên: Vũ Thị Huyền
                                 
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Chuyên viên.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       ĐT: 024.37568870

 9. Họ và tên: Đinh Nguyễn Hoàng
                                          
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Chuyên viên.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       ĐT: 024.37918244

 10. Họ và tên: Phạm Đình Thu

       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Kỹ sư.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       ĐT: 024.37918244

 11. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sáu
                                         
       Vị trí công tác: Cán bộ hợp đồng. Lái xe.
       ĐT: 024.37568870

 12. Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
                                
       Vị trí công tác: Cán bộ hợp đồng. Cử nhân.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
       ĐT: 024.37569286


 

 

 

Back To Top