Vietnamese   English

Phòng Quản lý tổng hợp

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

 

PHỤ TRÁCH PHÒNG: PGS.TS Đoàn Đình Phương

Địa chỉ phòng làm việc: Tầng 3, Nhà A2
Tel: 024. 3756 4129 - Fax: (84-024) 38360705 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhân lực:
     Phòng Quản lý Tổng hợp gồm 15 nhân sự trong đó có 1 chuyên viên chính, 5 chuyên viên,  9 trình độ đại học...


Nhiệm vụ:
     Phòng Quản lý Tổng hợp có nhiệm vụ đảm bảo các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán, hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng và quản trị của viện.
       -  Quản lý tài chính, vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Viện.
       -  Quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, tổ chức và hành chính.
       -  Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ.
       - Ngoài ra bộ phận thông tin của phòng QLTH có nhiệm vụ quản trị mạng nội bộ, e-mail, internet.


Cán bộ hiện tại:

       1. Họ và tên: Phạm Xuân Tường
                                            
                Vị trí công tác: Phó phòng, Chuyên viên chính.
                Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  
                ĐT: 024.37568870

 1. Họ và tên: Trương Thị Phượng
                                         
       Vị trí công tác: Phó phòng. Kế toán trưởng.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   
       ĐT: 024.37563783

 2. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Loan
                            
      Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Chuyên viên.
      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
      ĐT: 024.37564129

 3. Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan
                                  
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Kế toán.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             
       ĐT: 024.37563783 ;
 4. Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
                                         
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Lái xe
       ĐT: 024.37918244

 5. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sáu
                                         
       Vị trí công tác: Cán bộ hợp đồng. Lái xe
       ĐT: 024.37568870

 6. Họ và tên: Đinh Nguyễn Hoàng
                                          
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Chuyên viên.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       ĐT: 024.37918244

 7. Họ và tên: Đỗ Thị Huệ
                                     
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Kế toán.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       ĐT: 024.37569286

 8. Họ và tên: Trịnh Xuân Trang
                                    
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Chuyên viên.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       ĐT: 024.37917056

 9. Họ và tên: Phạm Thị Huệ
                                  
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Chuyên viên.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       ĐT: 024.37917056

 10. Họ và tên: Trần Minh Trang
                                   
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Cử nhân.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       ĐT: 024.37569286

 11. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Cúc
                                 
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Cử nhân.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       ĐT: 024. 024.37564129

 12. Họ và tên: Vũ Thị Huyền
                                 
       Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Chuyên viên.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       ĐT: 024.37568870

 13. Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
                                
       Vị trí công tác: Cán bộ hợp đồng. Cử nhân.
       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
       ĐT: 024.37569286

 

Back To Top