Vietnamese   English

Ban Lãnh đạo

LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU HIỆN TẠI:

 

 

 

 

Viện trưởng:   

  
 

 

 

 

PGS. TS. NCVCC. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG

 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số ĐT: 0913530185

Viện trưởng ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG

 

 

 

 Phó Viện trưởng:   

 

 

 

PGS. TS. NCVCC. VŨ ĐÌNH LÃM

 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số ĐT: 0948288776

Phó Viện trưởng VŨ ĐÌNH LÃM 

 

LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU CÁC THỜI KỲ:

2009-2017: 

Viện trưởng:  GS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM

                                                     

Phó Viện trưởng: 

                    PGS. TS. PHẠM ĐỨC THẮNG

                    PGS. TS. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG

                    PGS. TS. VŨ ĐÌNH LÃM

 

 

GS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM

2002 – 2009:

 

GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC

Viện trưởng:   

 

 

  
Phó Viện trưởng:   

 

GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC


 

PGS. TS. ĐỖ XUÂN THÀNH
TS. NGUYỄN VĂN TÍCH
PGS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM
PGS. TS. PHAN NGỌC MINH

1997 – 2002:

 GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI

Viện trưởng:   

 

 

 

   Phó Viện trưởng:   

 

GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI


 

PGS. TS. LƯU MINH ĐẠI
TS. HỒ SƠN LÂM
GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC
PGS. TS. ĐỖ XUÂN THÀNH
PGS. TSKH. NGÔ QUỐC BƯU 

1993 – 1997:

 

GS. VS. NGUYỄN VĂN HIỆU

Viện trưởng:  


 

Phó Viện trưởng: 

 

GS. VS. NGUYỄN VĂN HIỆU


GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI
TS. HỒ SƠN LÂM
GS. TSKH. VŨ XUÂN QUANG
TS. NGUYỄN ĐỨC QUÝ

 

 

Back To Top