Vietnamese   English

Ban chấp hành Đảng bộ

 

Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học vật liệu, nhiệm kỳ 2015-2020
(từ tháng 7 năm 2019)

STT Họ và tên Chức vụ
1   Đoàn Đình Phương     Bí thư
2   Đỗ Thị Anh Thư    Phó bí thư
3   Phan Anh Tú      Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
4   Trần Thu Hương  Ủy viên
5   Phạm Duy Long   Ủy viên
6   Trần Quốc Tiến  Ủy viên
7   Phan Văn Trường    Ủy viên
8   Hoàng Anh Sơn Ủy viên
9   Trương Thị Phượng Ủy viên

 

Back To Top