Vietnamese   English

Hội đồng Khoa học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

NHIỆM KỲ 2015 - 2018

Stt

Họ và tên

Chức danh

1

PGS. TS.  Phạm Văn Hội

Chủ tịch HĐKH

2

PGS. TS.  Đoàn Đình Phương

Phó chủ tịch HĐKH

3

PGS. TS.  Vũ Đình Lãm

Phó chủ tịch HĐKH

4

GS. TS. Nguyễn Huy Dân

Thư ký HĐKH

5

GS. TS. Nguyễn Quang Liêm

Uỷ viên

6

GS. TS. Đào Trần Cao

Uỷ viên

7

PGS. TS. Phạm Đức Thắng

Uỷ viên

8

PGS. TS.  Phạm Duy Long

Uỷ viên

9

PGS. TS.  Hoàng Anh Sơn

Uỷ viên

10

PGS. TS.  Nguyễn Xuân Nghĩa 

Uỷ viên

11

PGS. TS.  Đỗ Hùng Mạnh

Uỷ viên

12

TS. Lê Quang Huy

Uỷ viên

13

TS. Nguyễn Ngọc Phong 

Uỷ viên

14

TS. Phạm Thy San

Uỷ viên

15

TS.  Hồ Trường Giang

Uỷ viên

16

TS. Hà Phương Thư

Uỷ viên

17

PGS.TS.  Đào Ngọc Nhiệm

Uỷ viên

18

PGS.TS.  Ứng Thị Diệu Thúy

Uỷ viên

19

GS. TS. Phan Ngọc Minh

Thành viên mời

20

PGS. TS.  Phan Tiến Dũng

Thành viên mời

21

GS. TS.  Trần Đại Lâm 

Thành viên mời
Back To Top