Vietnamese   English

Các hướng dẫn liên quan đến hệ thống Email của Viện Khoa học vật liệu

Các hướng dẫn liên quan đến hệ thống Email của Viện Khoa học vật liệu


Hướng dẫn vào website mail của Viện KHVL

Mọi người download ở các link bên dưới để xem hướng dẫn chi tiết

File Doc         |        File PDF

 


Hướng dẫn cài đặt Email Viện KHVL chạy trên chương trình Microsoft Outlook 2010

Mọi người download ở các link bên dưới để xem hướng dẫn chi tiết

File .Doc          |         File .PDF

 


Hướng dẫn cách đổi mật khẩu (password) của Email Viện KHVL

Mọi người download ở các link bên dưới để xem hướng dẫn chi tiết

File Doc         |        File PDF

 


Hướng dẫn cách xóa thư (email) của Email Viện KHVL

Mọi người download ở các link bên dưới để xem hướng dẫn chi tiết

File Doc         |        File PDF

 


 
 

      + Nếu có vấn đề cần hỏi đáp, mọi người liên hệ  tổ tin học Viện Khoa học vật liệu

Back To Top