Ban lãnh đạo Viện

VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. NCVCC. HOÀNG ANH SƠN

sonha@ims.vast.ac.vn
Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện Khoa học vật liệu theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; Chỉ đạo, giải quyết các công việc chung của Viện thuộc thẩm quyền và trách nhiệm quy định; Trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch-tài chính, công tác tổ chức-cán bộ, công tác hợp tác quốc tế, công tác phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng, Khu Triển khai công nghệ Tựu Liệt, Hội đồng khoa học; Công tác xây dựng tiềm lực.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. NCVC. NGUYỄN THANH TÙNG

tungnt@ims.vast.ac.vn
Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong quản lý và điều hành hoạt động của các phòng thuộc hướng Vật liệu điện tử; Công tác quản lý khoa học; Công tác đào tạo; Tổ chức hội nghị - hội thảo, thông tin - xuất bản; Công tác quản lý hạ tầng nhà A2 và một số công tác khác do Viện trưởng giao.
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. NCVCC. TRẦN QUỐC TIẾN

tientq@ims.vast.ac.vn
Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong quản lý và điều hành hoạt động của các phòng thuộc hướng Quang học quang phổ; Công tác hợp tác quốc tế; Trang thông tin điện tử của Viện tại địa chỉ www.ims.ac.vn; Công tác đoàn thể, công tác quân sự, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, an toàn phóng xạ; Công tác quản lý hạ tầng nhà B2 và một số công tác khác do Viện trưởng giao.
20
Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.