Ban lãnh đạo Viện

VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. NCVCC. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG

phuongdd@ims.vast.ac.vn
Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện Khoa học vật liệu theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; chỉ đạo, giải quyết các công việc của Viện thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị; trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch - tài chính, công tác tổ chức cán bộ, công tác hợp tác quốc tế, tổ chức hội nghị - hội thảo, Hội đồng Khoa học; công tác xây dựng và quản lý hạ tầng cơ sở; phụ trách hoạt động của Phòng Quản lý tổng hợp.
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. NCVCC. HOÀNG ANH SƠN

sonha@ims.vast.ac.vn
Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong công tác phát triển công nghệ, công tác triển khai ứng dụng, công tác quản lý Khu triển khai công nghệ Tựu Liệt, công tác đoàn thể, công tác quân sự, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, công tác an toàn phóng xạ và một số công tác khác do Viện trưởng giao.
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. NCVC. NGUYỄN THANH TÙNG

tungnt@ims.vast.ac.vn
Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong công tác quản lý khoa học, công tác đào tạo, công tác quản lý trang thiết bị và một số công tác khác do Viện trưởng giao.
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. NCVCC. TRẦN QUỐC TIẾN

tientq@ims.vast.ac.vn
Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong công tác hợp tác quốc tế, thông tin - xuất bản, tổ chức hội nghị - hội thảo và một số công tác khác do Viện trưởng giao.
20
Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.