Biểu mẫu đề tài, dự án

13/04/2023 - 02:09 PM 4.437 lượt xem
TIÊU ĐỀ NGÀY CẬP NHẬT CÁN BỘ PHỤ TRÁCH
Biểu mẫu HTQT 05.04.2023 Phạm Thị Hải Đăng
Biểu mẫu ủy quyền 05.04.2023 Phạm Thị Hải Đăng
Biểu mẫu các NV hỗ trợ 05.04.2023 Phạm Thị Hải Đăng
Biểu mẫu NCVCC 05.04.2023 Phạm Thị Hải Đăng
Biểu mẫu Nhóm NCXS 05.04.2023 Phạm Thị Hải Đăng
Biểu mẫu SXTN 05.04.2023 Phạm Thị Hải Đăng
Biểu mẫu hợp tác BNĐP 05.04.2023 Phạm Thị Hải Đăng
Biểu mẫu Dự án PTSPTM 05.04.2023 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu báo cáo quy trình kỹ thuật khoa học công nghệ 05.04.2023 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu báo cáo quy trình kỹ thuật khoa học công nghệ 21.03.2023 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài HTQT cấp VHL 06.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài độc lập cấp VHL 03.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài Bộ-Ngành-Địa phương cấp VHL 03.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài SXTN cấp VHL 03.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài PTCN cấp VHL 03.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài ủy quyền cấp VHL 03.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài ưu tiên/độc lập trẻ cấp VHL 03.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài NCVCC cấp VHL 13.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài phát triển SPTM  cấp VHL 14.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn   Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu báo cáo chuyên đề khoa học   Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu phiếu nhận xét đề tài cơ sở 14.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu thủ tục đăng ký đấu thầu mua sắm hóa chất 21.02.2020 Vũ Thị Huyền
Mẫu giao nhận vật tư 21.02.2020 Vũ Thị Huyền
 
Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.