Vietnamese   English

Hợp tác quốc tế

Hiểu rõ ý nghĩa của hợp tác quốc tế cũng là một giải pháp huy động nguồn lực và xác lập vị thế của mình nên Viện đã rất chủ động trong công tác triển khai các quan hệ hợp tác quốc tế. Viện đã chú trọng các đối tác truyền thống (các phòng thí nghiệm thuộc CNRS/Pháp, các viện nghiên cứu và Đại học ở Nhật Bản, Hàn Quốc), phát triển các hợp tác mới (các nước EU khác như Anh, Bỉ, Đức; Mỹ và Mỹ la tinh; Úc và New Zealand) và tích cực trong các hoạt động hợp tác ASEAN.

Back To Top