Đất nền Bắc giang

Thông báo mời nộp đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Viện HL thực hiện 2021

Hồ sơ đề xuất gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Viện Hàn lâm KHCNVN trước ngày 29/4/2020 theo hướng dẫn cụ thể

Phòng Quản lý tổng hợp xin thông báo về việc Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2021.

1. Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia 

  • Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia gửi về Viện HL qua Ban Kế hoạch - Tài chính trước ngày 30/5/2020
  • Đề xuất nhiệm vụ KHCN theo nghị định thư gửi về Viện HL qua Ban Kế hoạch - Tài chính trước ngày 30/5/2020

2. Đề xuất nhiệm vụ KHCN ủy quyền cho Viện HL thực hiện gửi về Viện HL qua Ban Kế hoạch - Tài chính trước ngày 29/4/2020

3. Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Viện HL

  • Đề tài 7 hướng KHCN ưu tiên và độc lập trẻ nộp đề xuất qua hệ thống OMS của Viện HL. Bản in có ký và đóng dấu gửi về Ban Kế hoạch - Tài chính trước ngày 29/4/2020
  • Đề tài trong Chương trình vật lý cấp Viện HL gửi về Viện HL qua Ban Kế hoạch - Tài chính trước ngày 29/4/2020
  • Đề tài trọng điểm, đề tài độc lập, Chủ tịch viện giao và các nhiệm vụ khác nộp đề xuất qua Ban Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15/5/2020

Thông báo chi tiết xin mời mọi người xem trong file đính kèm (pdf).